Vi har som formål å eie og leie ut romrelatert infrastruktur. Vi investerer i slik virksomhet med basis i Norge.

 

Kort om Space Norway AS

Space Norway er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway har som formål å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet.

Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighetene, og skal bidra til å nå samfunnets overordnede mål for romvirksomhet gjennom innsats knyttet til romrelatert infrastruktur.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Ofte vil dette være på områder der andre markedsaktører ikke finner grunnlag for en bedriftsøkonomisk satsning, men der vi vurderer det til å være en viktig samfunnsmessig satsning som kan gi lønnsomhet på lang sikt.

Regjeringen sier i sin eierskapsmelding fra 2014 at ”Målet med statens eierskap i Space Norway AS er å bidra til drift og utvikling av romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskaping basert på romvirksomhet i Norge. Selskapet skal ha effektiv drift”. Space Norway drives på forretningsmessig basis. 

Les mer om Space Norway

Vil ha internett i Arktis

Det er i dag dårlig og ustabil breibandsdekning i nordområda. No vil regjeringa at Arktis skal få breibandkommunikasjon med norskeide satellittar.

– Raskt og stabilt internett er viktig for dei som driv aktivitet i nordområda, enten det gjeld skipstrafikk, forsvar, fiskeri eller forsking, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Space Norway AS har sidan 2015 arbeidd med å etablere satellittbasert kapasitet for breibandkommunikasjon i nordområda. Space Norway sitt prosjekt baserar seg på ei løysing med to satellittar, som vil gje dekning 24 timar i døgnet i området nord for 65. breiddegrad. Satellittane har ei venta levetid på 15 år. Om alt går etter planen, skal satellittane skytast opp i 2022.

For å komme vidare i forhandlingar med kundar, leverandørar og bankar, treng selskapet no ein lovnad om at staten som eigar vil medverke med eigenkapital på rundt 1 milliard kronerdersom selskapet klarar å forhandle fram gode avtalar.

Regjeringa foreslår difor å gje eit betinga tilsegn om om rundt 1 milliard kroner i eigenkapital til Space Norway AS for å realisere dette prosjektet. Det betyr at staten vil medverke med eigenkapital dersom Space Norway landar avtalar som mellom anna sikrar at prosjektet er forretningsmessig lønsamt. I tillegg skal marknadsrisiko bærast av kundane gjennom at inntekta til prosjektet er sikra for heile satellittane si levetid.

– Space Norway AS sitt prosjekt representerer ein spannande moglegheit til å få dekka samfunnet sine behov for breibandkommunikasjon til ein låg kostnad for staten. I tillegg vil eit solid kommunikasjonssystem legge til rette for auka verdiskaping i nordområda, seier Røe Isaksen.

– Nordområda er Noreg sitt viktigaste strategiske ansvarsområde. Det er difor naturleg at vi tek ei leiande rolle for å få etablert betre kommunikasjon i området, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Dårleg dekning i nordområda skapar utfordringar for ivaretaking av sikkerheit- og beredskapsrealterte myndigheitsoppgåver som sjøredning, oljevern og krisehandtering. Ikkje minst har Forsvaret behov for stabil og sikker kommunikasjon ved operasjonar i norske farvatn.

– Space Norway sitt prosjekt er viktig for det norske Forsvaret, og kan også dekkje behova til våre allierte, seier Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).