Hva vi gjør

Norge var blant de første til å benytte satellitter til viktige samfunns- og næringsbehov. Rombasert infrastruktur har i økende grad fått strategisk betydning, og blir stadig viktigere for myndighetsutøvelse og samfunnskritiske tjenester.

Vår virksomhet

En rekke samfunnsviktige og -kritiske funksjoner er avhengig av informasjon fra satellitter for å fungere. Space Norway skal forvalte og videreutvikle strategisk og sikkerhetskritisk rominfrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Aktivitetsnivået til Space Norway har økt betydelig de senere årene, i takt med realiseringen av flere viktige romprogrammer og prosjekter.

Space Norway eier og har ansvaret for den fiberoptiske forbindelsen mellom fastlands-Norge og Svalbard. Foruten å overføre satellittdata til kunder over hele verden, er fibersystemet hovedforbindelsen mellom Svalbard og omverdenen. Fiberforbindelsen har utløst viktig romrelatert næringsutvikling og gitt samfunnsnyttige gevinster for Svalbardsamfunnet.

Historien bak Space Norway

Norge var tidlig ute med å ta i bruk rommet og romteknologi, blant annet som følge av behov for kommunikasjonsløsninger med skip og overvåking av store havområder. Norsk romvirksomhet har vært nytteorientert og representert et verktøy for å ivareta norske interesser. Opprinnelsen til Space Norway er et resultat av initiativ og skaperevne i Norsk Romsenter i en tidlig fase av utforskingen og bruken av verdensrommet.

Satellitter

NorSat-TD

Orbits

4 891

Altitude

474 km

NorSat-3

Orbits

15 365

Altitude

590 km

NorSat-2

Orbits

36 057

Altitude

569 km

NorSat-1

Orbits

36 043

Altitude

575 km

AISSat-1

Orbits

73 843

Altitude

597 km

AISSat-2

Orbits

52 139

Altitude

610 km

Vår virksomhet

Space Norway er 100% eiet av Nærings- og fiskeridepartementet og representerer en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innenfor romsektoren, med et formål om å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur.

Åpenhetsloven

Har du spørsmål til bedriften med referanse til åpenhetsloven bes du sende dine spørsmål pr mail til: info@spacenorway.no