Om oss

Space Norway er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter og videreutvikler romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og bidrar til verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge.

Formål

Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighetene, og skal bidra til å nå samfunnets overordnede mål for romvirksomhet gjennom innsats knyttet til romrelatert infrastruktur.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med kommersielle aktører, med mindre det er særskilte behov som tilsier noe annet. Space Norway drives på forretningsmessig basis.

Regjeringen sier i sin eierskapsmelding fra 2019-2020 at ”Statens begrunnelse for eierskapet i Space Norway er forvaltning og videreutvikling av sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Statens mål som eier er å tilby kostnadseffektiv og forsvarlig forvaltet romletatert infrastruktur”. 

Historie

Rundt 1995 organiserte den private stiftelsen Norsk Romsenter (NRS) sin operative virksomhet i aksjeselskapene Andøya Rakettskytefelt AS, Tromsø Satellittstasjon AS og Norsk Romsenter Eiendom AS (NRSE). Aksjeselskaps-formen bidro til god styring og effektiv ressursutnyttelse. Selskapene hadde handlefrihet og handlekraft til å gjennomføre viktige prosjekter og til å samarbeide med andre på forretningsmessig basis.

NRSE ble av stiftelsen brukt til å få konsolidert nedlesingsaktivitetene i nord (i Tromsø og på Platåberget på Svalbard) i ett selskap: Kongsberg Satellite Services AS (KSAT).

NRSE ble også brukt av stiftelsen som instrument til å få realisert fiberkablene til Svalbard, noe som var en forutsetning for fremtidig utnyttelse av Svalbards konkurranse-fortrinn: Alle satellitter i polare baner kan ses fra Svalbard på hvert omløp.

I denne perioden var det en styrke for norsk romvirksomhet at selskapene i denne perioden ble sett i sammenheng og styrt av stiftelsen NRS.

I 2004 ble Norsk Romsenter – av andre grunner – omgjort til forvaltnings-organ. Dette medførte at også eierskapet til selskapene over til staten. NRS fikk imidlertid fortsatt i oppgave å forvalte eierskapet i selskapene, slik at ting fortsatt kunne ses i sammenheng –  men nå på vegne av staten.

I 2013 skiftet NRSE navn til Space Norway AS, og i januar 2014 overtok Nærings- og fiskeridepartementet selv forvaltningen av selskapet, slik regjeringen hadde foreslått i Prop 1S (2013 – 2014). Selskapsstyringen ble lagt til forskningsavdelingen i departementet.

Space Norway AS har to datterselskap, Statsat AS og Space Norway HEOSAT AS.

Historisk har selskapets oppgave vært å utvikle og etablere romrelaterte aktiviteter.

Selskapets styre

Asbjørn Birkeland, styreleder
Tore Olaf Rimmereid, styremedlem
Arild Hustad, styremedlem
Ann-Kari Heier, styremedlem

Regnskap

2017 Space Norway AS offentlig regnskap

2018 Space Norway AS offentlig regnskap

2019 Space Norway AS offentlig regnskap

Vedtekter

VEDTEKTER for SPACE NORWAY AS

(org.nr. 975 963 233)

Etter endring den 25.11.2020

§ 1

Selskapets navn er Space Norway AS. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 2

 Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapet formål er å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med kommersielle aktører, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Eventuell kommersiell aktivitet skal bidra til oppnåelse av selskapets sektorpolitiske formål.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 18.200.000 fordelt på 2.600.000 aksjer, hver aksje pålydende kr 7,- fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 3 – 6 medlemmer.

Saker av  vesentlig  betydning  som  gjelder  datterselskapet  Statsat  AS’  virksomhet,  herunder stemmegivning i generalforsamling  i Statsat AS, skal meddeles selskapets generalforsamling minst 3 uker for behandling i styret.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap.

§ 7

På den ordinære generalforsamling som skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Under den ordinære generalforsamlingen skal det også gis en egen redegjørelse for virksomheten, herunder regnskap og årsberetning, for datterselskapet Statsat AS for siste regnskapsår.

§ 8

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i Selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 9

Aksjer kan ikke overføres til ny eier, verken ved salg, gave eller på annen måte, uten at styret godkjennerdette.

§ 10

Endringer i disse vedtektene kan besluttes av generalforsamlingen.

§ 11

Hvis det fattes enstemmig vedtak om oppløsning av selskapet, skal de verdier som gjennom selskapets avvikling realiseres, tilfalle selskapets eiere.

§ 12

Generalforsamling skal normalt avholdes i Oslo kommune.

Linker

St. melding 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper
St. melding 20 (2019-2020) Høytflyvende satellitter