Reparasjon av Svalbard-fiberen

Svalbardfiberen som system består av to geografisk adskilte optiske fiberkabler mellom Svalbard og Fastlands-Norge. Systemet er bærer for nesten all kommunikasjon mellom øya og fastlandet.

Svalbardfiberen ble i januar 2022 utsatt for en skade på én av de to fiberkablene. Skaden medførte at strømforsyningen til deler av systemet ble avbrutt, og Space Norway etablerte derfor en midlertidig løsning for denne som har fungert stabilt siden. Kommunikasjonen til Svalbard har vært fullt operativ hele tiden.

Det ble umiddelbart igangsatt arbeid for å identifisere de nødvendige ressursene for permanent utbedring av skaden. Den mest kritiske komponenten i dette, er tilgangen til skip med nødvendig spesialisert kompetanse og utstyr for operasjon i dyphavet. I dagens marked er dette en knapphetsressurs. I tillegg er det av værmessige årsaker et begrenset tidsvindu i sommerhalvåret hvor det er mulig å gjennomføre en såpass komplisert operasjon så langt nord som Svalbard med akseptabel risiko. Risikoanalyser gjennomført sammen med leverandøren av Svalbardfiberen, SubCom, tilsa at en permanent reparasjon helst bør gjennomføres innen 2024.

Space Norway har tilsluttet seg Atlantic Private Maintenance Agreement (APMA) som gir tilgang til de nødvendige ressursene for å gjennomføre den permanente reparasjonen i løpet av juni 2023. APMA gjennomfører dette  i samarbeid med Space Norway og enkelte av våre leverandører til Svalbardfiberen. Operasjonen krever spesialutstyr og -kompetanse, ikke minst knyttet til nødvendig operasjonsdybde. For denne operasjonen vil  det franskregistrerte skipet Cable Vigilance bli benyttet. Cable Vigilance er bygget og bestykket nettopp for denne type operasjoner og opererer døgnet rundt med profesjonelle medarbeidere i alle ledd. Med disse ressursene på plass, vurderes risikoen ved reparasjonsaktivitetene som lav. Reparasjonen vil innebære at deler av kabelen blir skiftet ut med tilsvarende kabel fra Space Norways beredskapslager. Etter gjennomført reparasjon vil systemet bli grundig testet før skipet forlater farvannet vest for Svalbard.

Andre nyheter

Alle nyheter