Space Norway bygger satellittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder
Foto: Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL)

Space Norway AS signerte 25.8.22 kontrakter med leverandører og er dermed i gang med byggingen av et radarsatellittsystem for overvåking av norske havområder. Nyttelasten (sensorer og instrumenter) om bord på satellittene blir utviklet og bygget av norske leverandører, mens selve satellitten bygges av britiske Surrey Satellite Technology. Den første satellitten er planlagt skutt opp tidlig i 2025. I de påfølgende årene skytes flere satellitter opp for å etablere en konstellasjon av radarsatellitter.

Satellittsystemet har fått navnet MicroSAR og er skreddersydd og unikt for havovervåkning i den forstand at det kan detektere relativt små fartøy i et meget stort område samtidig. Mer avansert teknologi sørger for bilder med høyere oppløsning og større dekningsområde. Det finns i dag ikke satellittsystemer med tilsvarende egenskaper. En fordel med radarovervåkning er at de kan se selv om det er mørkt og selv om det er overskyet i området den dekker.

Norges havområder er sju ganger større enn landarealet. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Dette stiller store krav til overvåkning av disse områdene. AIS (Automatic Identification System) har i en årrekke vært benyttet for å holde oversikt over skipsfarten i området. Utfordringen er og har vært at AIS baserer seg på at skipene selv sender informasjon om egen identitet, fart og kurs. Altså et system som er avhengig av at fartøyet samarbeider. Det antas at om lag 5 % av skipene ikke sender ut AIS informasjon eller sender feil informasjon – bevisst eller ubevisst. Satellitter med radar, slik som MicroSAR, vil detektere disse fartøyene uavhengig av om fartøyet bruker AIS. MicroSAR-satellittene vil ha AIS-mottaker om bord for å kunne verifisere AIS-informasjon fra fartøy med faktiske radardeteksjoner.

Systemet vil primært dekke norske samfunns- og myndighetsbehov, men vil også levere havovervåkningstjenester i et globalt kommersielt marked på lik linje med tilsvarende satellittsystemer i dag. MicroSAR har spesiell relevans for maritim overvåkning, herunder overvåkning av skipstrafikk, bekjempelse av tjuvfiske, sjøredning og overvåking av oljesøl.

From left: CEO WideNorth Helge Fanebust, CEO Oxford Space Systems Sean Sutcliffe, CEO Eidsvoll Electronics Truls O. Andersen, CEO Space Norway Jostein Rønneberg, Acting Research Director FFI Connie E. Solberg, CEO Surrey Satellite Technology Ltd. Phil Brownnett, CEO Kongsberg Satellite Services Rolf Skatteboe.

Space Norway har hatt et tett samarbeid med Forsvaret i arbeidet med prosjektet og Forsvaret vil være prosjektets primærkunde og kjøpe tjenester og produkter når systemet blir operativt.

Space Norway samarbeider videre tett med Kongsberg Satellite Services (KSAT). KSAT etablerer, drifter og eier bakkesystemet for MicroSAR og leverer, på vegne av Space Norway tjenester knyttet til operasjon, datamottak samt markedsføring og salg av tjenester og produkter fra satellitten. KSAT vil levere tjenestene fra MicroSAR både nasjonalt og i et internasjonalt marked.

Satellittsystemet eies og kontrolleres av Space Norway. Dette gir Norge en viktig strategisk kapasitet under nasjonal kontroll, og som gir nasjonen en selvstendig evne til å ivareta sine overvåkningsoppgaver.

Space Norway har inngått kontrakt med følgende leverandører for byggingen av den første satellitten:

Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) er et britisk selskap med lang erfaring i bygging av satellitter. SSTL leverer selve satellittplattformen og sørger for integrasjon av de aktuelle nyttelastene om bord på satellitten. SSTL vil ha ansvaret for byggingen av selve radarantennen gjennom sin underleverandør Oxford Space Systems.

Nyttelastene blir utviklet og levert av de norske selskapene WideNorth, Eidsvoll Electronics (EIDEL), Kongsberg Seatex og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Prosjektet bidrar dermed sterkt til nasjonal næringsutvikling.

Space Norway planlegger å skyte opp den første satellitten med en SpaceX Falcon 9 rakett som en såkalt Rideshare. Rideshare betyr at satellitten vil haike med en større satellitt for å komme opp i valgt bane. Ved etablering av en konstellasjon av MicroSAR-satellitter planlegger Space Norway å benytte dedikerte raketter med plass til 2-3 satellitter. Etableringen av Andøya Spaceport kan medføre at framtidige MicroSAR-satellitter skytes opp fra Norge.

MicroSAR-satellittene vil gå i polar baner i ulike baneplan, i ca 600 km høyde og veie om lag 300 kg.

Dette er Space Norway

En rekke samfunnsviktige og -kritiske funksjoner er avhengig av informasjon fra satellitter for å fungere. Space Norway, som er et statsaksjeselskap 100 % eiet av Nærings- og fiskeridepartementet, skal forvalte og videreutvikle strategisk rominfrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Konsernet leverer infrastrukturtjenester til et begrenset antall større kunder, som i sin tur betjener et bredt spekter av sluttkunder.

Konsernet består av morselskapet Space Norway AS og de heleide datterselskapene Statsat AS og Space Norway HEOSAT AS (HEOSAT), samt 50% eierandel i Kongsberg Satellite Services AS (KSAT).

Space Norway eier og forvalter bredbåndsforbindelsen fra det norske fastlandet til Svalbard (Svalbardkabelen). Selskapet disponerer en satellittforbindelse fra den norske satellittstasjonen Troll i Antarktis mellom Telenors Thor-7 satellitt og tilbake til Norge. Statsat AS opererer satellittene AISSAT-1, AISSat-2, NorSat-1, NorSat-2 og NorSat-3.

Space Norway HEOSAT bygger for tiden to kommunikasjonssatellitter for etablering av bredbånd i Arktis (Arctic Satellite Broadband Mission – ASBM). ASBM er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvaret, det amerikanske forsvaret og INMARSAT. ASBM-prosjektet er Norges største satellittprosjekt noen gang.

Les mer om Space Norway på www.spacenorway.no.

Kontaktperson:

Dag H Stølan
Konserndirektør Sikkerhet og infrastruktur / Space Norway AS
tlf: +47 400 29 601
e-post: dag-hugo.stolan@spacenorway.no

Andre nyheter

Alle nyheter