Svalbardsambandet, verdens nordligste undersjøiske fibersamband

Svalbard har en ideell geografisk plassering for nedlasting av data fra satellitter i polare baner. Svalbard satellittstasjon på 78 grader nord, SvalSat, er den nordligste i verden og startet sin virksomhet i 1997. Effektiv dataoverføring til fastlandet var i starten en begrensende faktor.

KSATs stasjon på Svalbard, SvalSat har i dag over 100 operative antenner.
Foto: KSAT
KSATs stasjon på Svalbard, SvalSat har i dag over 100 operative antenner.
Foto: KSAT

Satellittdata ble i starten overført til kunder via en geostasjonær satellitt. Det viste seg imidlertid at liten kapasitet for overføring av data via satellitt var en begrensende faktor. Rundt 2001 ble det klart at virksomhetens fremtidige utvikling var helt avhengig av effektiv overføring av store datamengder til fastlandet. SvalSat var på dette tidspunkt en del av Norsk Romsenter Eiendom AS (senere Space Norway AS), et selskap eid av Stiftelsen Norsk Romsenter (NRS). NRS var bekymret for at SvalSat kunne kunne gå glipp av forretningsmuligheter som følge av manglende fibertilknytning, og mente sjøfiberkabel til fastlandet var helt nødvendig for å sikre den fremtidige utvikling av SvalSats aktivitet. Teleoperatøren på Svalbard så i utgangspunktet ikke noe forretningsmessig grunnlag for å bygge en cirka 1400 km undersjøisk fiberkabel til Svalbard. NRS måtte i 2002 derfor selv påta seg å utrede fibersamband fra Longyearbyen til fastlandet – med sikte på å finne en løsning for bygging og finansiering uten offentlige norske bidrag. Med Space Norway som verktøy lyktes NRS med prosjektet; både med å utvikle det, og med å skape den nødvendige økonomiske løftekraft for å realisere fiberforbindelsen.

Finansiering ble sikret ved en kombinasjon av egenfinansiering i Space Norway og langvarige kontrakter med kunder som ga grunnlag for lån. Kunder og partnere som bidro til realisering av forbindelsen var NASA, NOAA, KSAT, Andøya Rakettskytefelt, Telenor og Uninett10.

Jens Olav Frorud og Dag H. Stølan i Space Norway. Foto: Nina Holtan

Fiberforbindelsen ble etablert i 2003 og var operativ fra januar 2004. Forbindelsen har vist seg å være en viktig strategisk ressurs for vekst og utvikling av KSAT. Aktiviteten på Platåberget har vokst til å bli verdens største bakkestasjon for nedlasting av data fra satellitter i polare baner. KSAT og Space Norway representerer i dag to suksessfulle avleggere fra kompetansemiljøet i NRS.

Fiberforbindelsen består av to adskilte kabler som forbinder Longyearbyen med fastlandet. Distansen på cirka 1400 km tilsvarer omtrent avstanden mellom Oslo og Paris. Kablene er nedgravd cirka 2 meter i utvalgte områder for å beskytte mot ødeleggelse av fiskeflåtens bunntråling eller ankring av skip. Vanndybde er ned til 1670 meter i et område like vest for Svalbard, og var den gang verdens dypeste nedpløyde fiberkabel. Tyco Communications (nå SubCom) var leverandør, og forventet teknisk levetid for kablene er 25 år. Det er nå 17 år siden kablene ble lagt og driftshistorikken på Svalbardsambandet har vært svært god med få hendelser som har ført til avbrudd i sambandet. Space Norway har i perioden 2018-20 gjennomført en betydelig sikkerhetsmessig opprusting av sambandet.

Hovedmotivasjonen med å få etablert fiberforbindelsen i 2004 var å sikre vekst og utvikling av satellittvirksomheten på Platåberget. I dag representerer fibersambandet også en kritisk ressurs for sivilsamfunnet på øygruppen, og forsyner denne med moderne ekomtjenester. Dette er tjenester som er nødvendig for å opprettholde og utvikle samfunnet på øygruppen, og et viktig bidrag til norsk suverenitetshevdelse på Svalbard. Fibersambandet er i dag samfunnskritisk infrastruktur.

Fiberforbindelsen som forbinder Longyearbyen med fastladet.

Store nasjonale og internasjonale verdier og viktige samfunnsfunksjoner er avhengig av at Svalbardforbindelsen fungerer. Informasjon som nedlastes på Platåberget og distribueres via fibersambandet er viktig for en rekke samfunnsfunksjoner som eksempelvis værvarslingstjenester, overvåking av skipstrafikk, miljøovervåking, utarbeide iskart for Arktis og kommunikasjonstjenester i den kritiske fasen av rakettoppskytinger11. Forbindelsen er også en viktig innsatsfaktor i KSATs bidrag til Europas satellittbaserte navigasjonssystem Galileo12.

Space Norway selger overføringskapasitet på grossistnivå til et fåtall tilbydere, som bruker kapasiteten til å tilby tjenester i sluttbrukermarkedet. Eksempler på sluttkunder og bruken av fibersambandet er: Sivilsamfunnet generelt, kystradiotjenesten, Helsenett, Avinor, Sysselmannen inklusive politi og SAR-ressurser, Lokalstyret i Longyearbyen, Kystverket med tjenester til sjøsikring, EUMETSAT13, NASA, NOAA, Galileo, Iridium, ESA, Kartverket samt universitets og forskningsmiljøer på øygruppen som UNIS, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet m.fl.

Kilder:

10 NASA er National Aeronautics and Space Administration, NOAA er National Oceanic and Atmospheric Administration en etat underlagt det amerikanske handelsdepartementet. KSAT er Kongsberg Satellite Services.

11 LEOP, Launch and early operations phase.

12 Galileo er et system for satellittnavigasjon som er etablert av Den europeiske union og Den europeiske romfartsorganisasjon. Systemet er ment som et alternativ til det militære og amerikansk-kontrollerte Global Positioning System (GPS) og det russiske GLONASS.

13 EUMETSAT er den europeiske organisasjonen for meteorologisatellitter.

Relaterte artikler