Viktig test av bakkestasjoner i ASBM-programmet

HEOSAT-prosjektet har nådd en viktig milepæl når det nå gjennomføres ende-til-ende tester på bakkenettverket for satellittsystemet i siste del av juni.

Mot slutten av 2023 skytes to store satellitter opp som skal gå i høyelliptisk bane over Nordpolen. ASBM (Arctic Satellite Broadband Mission) er Space Norways store satsning som for første gang gir bredbånd til Arktis.

Under bygging av satellitter gjøres det kontinuerlige tester. Utstyret på satellittene som skal skytes opp må tåle ekstreme påvirkninger, både under selve oppskytingen, men også etter at de er på plass i banene sine. Før oppskyting utsettes satellittenes enkelte komponenter for tilsvarende temperatur, stråling og vibrasjon som de vil møte ved oppskyting og i rommet. Like viktig er det at systemene på bakken fungerer. Bakkestasjonene sørger for at kommunikasjonen mellom satellittene og brukerne går som planlagt. Det ligger et enormt arbeid bak klargjøringen på bakken, som i dette prosjektet involverer ulike ingeniørdisipliner som høyfrekvent radiokommunikasjon (RF), IP nettverk, antenner, sikkerhet, infrastruktur til satellittoperasjon og koordineringsarbeid med andre satellittoperatører. Alt dette må spille sammen for å få ASBM-systemet til å yte gode og avbruddsfrie tjenester for alle kunder.

Viktig test av bakkestasjoner i ASBM-programmet

ASBM-programmets kunder er den britiske satellittoperatøren Inmarsat, det norske Forsvaret, det amerikanske Forsvaret og EU-kommisjonen.

Den viktige ende-til-ende-testen har som formål å sikre at bakkesystemet med forbindelsene til alle kundene og mellom bakkestasjonene fungerer slik at all kommunikasjon og utveksling av data, for eksempel ephemeris, telemetri og kommandoer overføres slik det skal til de ulike kundene.

Testkampanjen består av team fra både Space Norway, satellittleverandøren Northrop Grumman og KSAT og varer i to uker. Det norske og amerikanske Forsvaret og Inmarsat er aktive i sine deler av bakkenettverket for å verifisere mottak av nevnte data og rapportere inn avvik. Denne testen er i så måte en første test på at leveransekjeden fra satellittoperasjonssenteret til kundene fungerer slik det skal.

Andre nyheter

Alle nyheter

US Space Force Pressemelding: EPS-R nyttelast levert til ASBM-programmet

Dato: 8. juni 2022

EL SEGUNDO, Calif. — Space Systems Command (SSC) delivered the first of two Enhanced Polar Systems-Recapitalization (EPS-R) payloads to begin integration on Space Norway’s Arctic Satellite Broadband Mission host space vehicles. The second payload is expected to be delivered for integration onto the second host space vehicle by the end of July 2022. SSC’s joint partnership with Norway is allowing the hosted payload to deliver capabilities three years ahead of schedule with potential savings of up to $900 million. A successful integration and testing process will highlight the effectiveness of the U.S. Space Force, Norway’s Ministry of Defense, and Space Norway’s strategic partnership.

Les resten av pressemeldingen her.

Andre nyheter

Alle nyheter

Space News-artikkel: Konkurranse om å tilby bredbånd til Nordområdene

Dette er en Space News-artikkel skrevet av Jason Rainbow, 13. mai 2022.

Satellite operators are venturing into the Arctic to improve connectivity as the changing atmospheric and geopolitical climate drives demand for more bandwidth in one of Earth’s last remaining frontiers.

Fledgling and established operators alike see a growing market for capacity in areas best served by satellites in non-geostationary orbit (NGSO).

OneWeb and SpaceX’s Starlink, the world’s largest broadband megaconstellations in low Earth orbit (LEO), already have polar-orbiting satellites in their expanding fleets.

SES is looking at using inclined planes to cover the Arctic with O3b mPower, its next-generation medium Earth orbit network that aims to start deploying satellites this year.

The Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) — a joint venture between British satellite operator Inmarsat, the Norwegian Ministry of Defense and the U.S. Air Force — plans to deploy two satellites in highly elliptical orbits on a SpaceX Falcon 9 in 2023 for polar coverage.

Russian Satellite Communications Co. (RSCC) has outlined plans to add four satellites in highly elliptical orbits to its fleet in the following years to extend coverage deep into the Arctic Circle.

Les resten av artikkelen her.

Andre nyheter

Alle nyheter

SpaceNews-artikkel om behovet for bredbånd i Arktis

Northrop Grumman is under contract with the U.S. Space Force to upgrade the Enhanced Polar System Recapitalization (EPS-R) ground system. Credit: Northrop Grumman

Dette er en Space News artikkel skrevet av Sandra Erwin 9. juni 2022.

The payloads are scheduled to lift off in 2023 on a SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base 

WASHINGTON — The U.S. Space Force announced June 8 it delivered the first of two military communications payloads that will launch in 2023 on Space Norway’s Arctic Satellite Broadband Mission known as ASBM.

The $1.3 billion Enhanced Polar Systems-Recapitalization (EPS-R) payloads – developed by Northrop Grumman — will fly to highly elliptical orbits on two ASBM satellites scheduled to lift off next year on a SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base, California. 

The mission also includes communications payloads for the Norwegian Ministry of Defense and for British satellite operator Inmarsat. The EPS-R are Extremely High Frequency Extended Data Rate payloads that will provide secure communications services for U.S. forces operating in the north polar region. 

Les resten av artikkelen her

Andre nyheter

Alle nyheter

Forsvarssjefen orienteres om nye romkapasiteter som utvikles av Space Norway

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var torsdag 16. september 2021 på besøk hos Space Norway. Han ble orientert om Space Norways aktiviteter av relevans for Forsvaret.

Forsvaret er en av tre dedikerte brukere av et nytt system for satellittbasert bredbånd i Arktis. Programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) ble besluttet gjennomført i 2019 og er nå under bygging og utvikling. Forsvarssjefen fikk en orientering om prosjektets fremdrift og utvikling av ledelsen i Space Norway. Det er Space Norway som står for prosjektering, utvikling, eierskap og drift av systemet. Forsvarssjefen uttalte at denne nye kapasiteten vil innebære en betydelig forbedring av Forsvarets kommunikasjonsløsninger i nordområdene og ser frem å ta kapasiteten i bruk. Forventet oppskyting med en Falcon 9 bærerakett fra SpaceX er tidlig 2023.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway

Andre nyheter

Alle nyheter

Forsvarsministeren og Space Norway om den strategiske betydning av rommet

Rombasert infrastruktur blir stadig viktigere for myndighetsutøvelse. Regjeringen publiserte i 2019 en fornyet strategisk gjennomgang av romsektoren (Meld. St. 10 (2019-2020). I meldingen understrekes den strategiske betydningen rom og satellittbaserte tjenester har for det norske samfunnet, og rommets strategiske betydning militært og sivilt og for fremtidig verdiskaping.

Space Norway representerer en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innenfor romsektoren. I et møte mellom Space Norway og Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ble utviklingen i sektoren og nye strategiske løsninger som utvikles av Space Norway diskutert.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Andre nyheter

Alle nyheter

PDR og CDR – hvordan bygge en satellitt

En av de første store milepælene i et satellittprosjekt er en såkalt Preliminary Design Review (PDR), som etterfølges av en Critical Design Review (CDR).  

Fremdeles er det sånn at satellitter ikke er hyllevare, det vil si at svært få satellitter serieproduseres. Selv de vanligste kommunikasjonssatellitter og værsatellitter bygges i svært små serier (ofte bare én om gangen) og tilpasses en del under byggingen. De fleste satellittprosjektene er utviklingsprosjekter med en betydelig teknisk og økonomisk usikkerhet. ASBM-satellittene er svært store og svært komplekse, noe som betyr at selv om grunnprinsippene er like, må alt må bygges fra bunnen.

Først sender man ut en tilbudsforespørsel til flere leverandører, den kalles Request For Proposal (RfP). Leverandørene får beskjed om hvilke nyttelaster som skal om bord, det defineres hva som skal inngå i leveransen og hva som forventes av funksjonalitet. Space Norway valgte Northrop Grumman som leverandør av ASBM-satellittene i 2019, og designarbeidet begynte umiddelbart.

Våre satellitter er kommunikasjonssatellitter. Det betyr at nyttelastene om bord består av radioutstyr som skal motta radiosignaler fra bakken, for så å sende dem tilbake. Fordi satellittene går i bane langt ut i rommet, kan man gi radiodekning og kommunikasjon til svært store landområder samtidig. Det spesielle med ASBM er at én satellitt kan gi radiodekning i hele Arktis fra sin posisjon i rommet, og det til enhver tid vil vær minst en satellitt synlig over hele dekningsområdet.

Om bord trengs antenner for både sending og mottak, signalfiltre for å fjerne uønsket støy, og forsterkere som sørger for at det svake signalet som blir plukket opp fra jorda blir sterkt nok til å kunne bli sendt ned igjen. Litt forenklet kan man si at satellittene plukker opp hvisking fra jorden og brøler tilbake. Dessuten blir signalene flyttet ned i frekvens for å unngå at signaler man sender tilbake til jorda ikke kommer inn i mottaksantennen på satellitten.

Til all denne aktiviteten trengs strøm som blir produsert av store solcellepaneler, store batteribanker som gjør at utstyret fungerer når satellittene ikke får sollys, og temperaturkontroll som sørger for at utstyret om bord fungerer under mest mulige normale forhold selv om temperaturen veksler mellom veldig varmt og veldig kaldt. Alle disse elementene blir skreddersydd for å akkurat dekke kravene satt i spesifikasjonen, pluss en margin som typisk kan være 50% ytelse over kravet hvis det for eksempel er snakk om levetiden til en komponent.

Leverandørens første designfase avsluttes med en såkalt Preliminary Design Review (PDR), hvor leverandøren presenterer sitt designforslag for hvordan satellitten skal bygges og se ut. Her viser de hvor de mener de ulike komponentene og enhetene bør plasseres, hvilken ytelse hvert delsystem skal ha, hvordan satellittene skal opereres osv. PDR ble gjennomført for ASBM-satellittene i februar 2020. Etter PDR er det fremdeles muligheter for endringer i designet, og man evaluerer designet løpende og gjør tilpasninger, gjerne sammen med leverandørene av nyttelastene som skal om bord i satellitten. Denne fasen varer gjerne ett års tid.

Når disse viktige beslutningene er på plass, kommer Critical Design Review (CDR). CDR for våre satellitter ble gjennomført i august 2020. Her blir man enige om hvordan det endelige designet blir. Etter denne gjennomgangen gjøres det ikke endringer i oppsett og det tilføres ikke flere bruksområder eller enheter på satellitten. CDR låser designet, og konstruksjon og bygging igangsettes.

Andre nyheter

Alle nyheter

Landingsrettigheter i USA – FCC

Noe av det første man må gjøre når man planlegger å skyte opp en satellitt, er å tenke på landene på bakken som satellitten flyr over.

Det er satellittens dekningsområde som bestemmer hvilke land man må tenke på. Da Space Norway bestemte seg for å etablere bredbåndsdekning i Arktis ved hjelp av to satellitter i høyelliptisk bane, sendte man tidlig inn søknader til FNs internasjonale organ for telekommunikasjon (ITU). ITU er et koordineringsorgan som jobber for internasjonal sameksistens, men som ikke kan bestemme over nasjonene. Registreringen hos ITU skal sikre at man på generell basis kan benytte nødvendige radiofrekvenser fra satellitter i de ønskede spesifiserte baner. ITU har derved oversikt over alt som meldes inn, og de er et svært viktig organ som holder orden på hva radiospektrumet kan benyttes til og hva det faktisk benyttes til. Space Norways såkalte «filinger» er registrert hos ITU og er første stopp på veien mot å kunne benytte frekvensene på satellittenes nyttelaster.  

Hvert enkelt land har også en nasjonal organisasjon som er involvert når en satellittoperatør søker ITU. I Norge er dette Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nkom holder oversikt over all bruk av radiofrekvenser og spektrum i Norge og har en nasjonal koordineringsrolle.

Noen land har en nasjonal organisasjon med en større myndighet enn andre, og dette gjelder bl a USA og Canada – som begge er viktige for Space Norways arktiske bredbåndsatellitter. I disse landene må vi søke om landingsrettigheter og få tillatelse til å bruke systemet i det enkelte land. Den amerikanske telekommyndigheten er Federal Communications Commission (FCC). Tilbake i 2017 ble søknad sendt FCC og allerede 3. november samme i år fikk vi en betinget tillatelse. Forutsetningen for tillatelsen er blant annet at man blir enige med alle de andre operatørene som leverer satellittjenester. Og det er her jobben begynner. I korthet dreier det seg om at man avklarer at signalene som sendes fra de forskjellige satellittene ned til jorden, og omvendt, ikke forstyrrer hverandre, såkalt interferens. Se denne artikkelen om den svært krevende prosessen. Space Norway begynte umiddelbart å gå i dialog med operatører i USA (og for øvrig resten av verden) for å analysere sameksistens. For USA betyr det at man må bli enige med for eksempel Amazon, med et svært høyt antall satellitter i lav bane over jorden, som én av mange operatører. Nå, flere år senere, er koordineringsavtaler inngått med blant annet SpaceX, One Web og Amazon, men det gjenstår fremdeles å ferdigstille avtaler med noen operatører som dekker USA. FCC er et såkalt «enforcing agency» med besluttende myndighet, og alle operatører som har fått landingsrettigheter må betale inn en garanti på opptil fem millioner dollar. Operatører som ikke tilfredsstiller kravene om å være operative innen seks år etter gitt tillatelse risikerer å måtte betale til FCC. Dette gjøres bl a for å unngå at satellittoperatører binder de svært begrensede frekvensressursene opp i systemer som ikke bygges eller settes i operasjon, såkalt «spectrum harvesting». USA er i en særstilling med den måten FCC opererer på, men så er jo også USA i en særstilling som nasjon ift omfanget av aktiviteter som krever bruk av radiospektrum.    

Man trenger ikke å søke om landingsrettigheter i EU, inkl i Norge, men det er viktig at man ikke forstyrrer signalene fra andre satellitter, og den ITU-regulerte koordineringen skjer i dialog med administrasjonene i hvert enkelt land, eventuelt i direkte dialog med de aktuelle operatørene.

Når det gjelder noen av de andre landene i Arktis så må vi også overfor Canada ha på plass koordineringsavtaler for å få landingsrettighet over det Canadiske territoriet, mens vi eksempelvis overfor Russland ikke kommer til å tilby satellittjenester og derfor heller ikke vil søke om landingsrettigheter.

Andre nyheter

Alle nyheter

Vi etablerer satellittbasert bredbånd for sivile og militære brukere i Arktis

Tradisjonelle løsninger for bredbåndskommunikasjon via satellitter baserer seg i hovedsak på geostasjonære satellitter. Dette er satellitter som befinner seg over ekvator og gir kommunikasjonsdekning til store deler av jordens overflate. Kommunikasjon via satellitt krever at brukerterminalen har fri sikt til satellitten. I områder nord for
den 75. breddegrad står geostasjonære satellitter så lavt over - eller under - horisonten at kommunikasjonen ikke fungerer. Bredbånd via satellitt i nordområdene har derfor ikke vært mulig, før Space Norway nå etablerer satellitter i høy-elliptisk bane over Arktis.

Falcon 9 under oppskyting.
Foto: SpaceX

Redusert isdekke i Arktis har ført til økt skipstrafikk og annen aktivitet i disse områdene. Det er estimert at opp mot 80% av all skipstrafikk i Arktis går i farvann hvor Norge har økonomiske interesser eller søk- og redningsansvar. Flere nasjoner øker sin aktivitet i Arktis og den geopolitiske og miljømessige betydning av området blir stadig viktigere. Det har over flere tiår vært et udekket behov for satellittbasert bredbåndskommunikasjon i Arktis. Space Norway vil nå løse dette behovet i partnerskap med det norske forsvaret, Inmarsat og US Space Force.

Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway, uttalte ved offentliggjøring av ASBM-programmet følgende:

«I tett samarbeid med Inmarsat, myndigheter i Norge og USA, etablerer vi nå en strategisk viktig kapasitet for alle som opererer i Arktis, og trenger forutsigbar tilgang til bredbåndskommunikasjon. Vårt fokus i dette programmet er den verdi det skaper for brukere som fiskere, forskere, redningstjenesten, kystvakt, egne og allierte militære og andre.»

Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway

Space Norway har over flere år arbeidet med utredning, evaluering og finansiering av satellittbasert bredbånd i Arktis. Programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) ble besluttet gjennomført i 2019. Space Norway vil eie og forvalte satellittsystemet, og står for systemspesifikasjon, prosjektering, innkjøp og prosjektledelse.

Bygging av satellittene ved fabrikken til Northrop Grumman i Dulles, Virginia, ble påbegynt i 2019 og det planlegges at de er operative i 2023. Satellittkonstellasjonen består av to satellitter som skal gå i en høy-elliptisk bane over Arktis. Banens laveste og høyeste punkt over jorden er henholdsvis 8.100 og 43.500 km. De to satellittene bruker 16 timer per omløp og vil hver gi bredbåndsdekning over Arktis i opptil 10 timer per omløp. Til sammen vil de to satellittene gi kontinuerlig 24/7 bredbånd nord for 65°N breddegrad.

Satellittene er omtrent på størrelse med en varebil (ca. 3m x 3m x 4m) og veier 2 tonn hver uten drivstoff. Med fulle drivstofftanker veier de to satellittene til sammen 7200 kg ved oppskytning. Hver satellitt måler 27 meter fra ende til ende når solcellepanelene er foldet ut.

Satellittene har med nyttelaster fra våre tre partnere Inmarsat, U.S. Space Force og Forsvaret. Det er inngått avtale med SpaceX for oppskyting med en Falcon 9-bærerakett. Oppskyting fra Vandenberg Air Force Base i California skal etter planen skje i 2023.

Etter avtale med Space Norway skal KSAT etablere bakkesegmentet for programmet, inklusive bygging av seks nye 9-meters antenner for kommunikasjon med satellittene.

Falcon 9-raketten fra SpaceX er verdens første bærerakett som kan gjenbrukes. Løftekapasitet til geostasjonær overføringsbane er på 8,3 tonn, og til lavbane (550 km) er den på over 22 tonn. Raketten er 70 meter høy og har en diameter på 3,7 meter. Satellittene plasseres oppå hverandre på toppen av raketten i en kapsel (fairing) som måler 13 x 5,2 meter.

Oppskyting gjennomføres i to trinn. Det første trinnet drives av 9 Merlin-motorer som drives av flytende oksygen og parafin. Andretrinnet drives av én Merlin-motor som kan startes og stanses flere ganger, og brukes for å plassere satellittene i riktig overføringsbane. Derfra vil satellittene komme seg ut i riktig bane ved hjelp av sitt eget drivstoffsystem. Denne manøveren tar ca. 10 dager.

Space Norway HEOSAT AS ble etablert i 2019 og er lokalisert på Skøyen sammen med morselskapet Space Norway. Space Norway er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings og fiskeridepartementet med mandat å utvikle og skaffe romrelaterte kapasiteter til støtte for nasjonale behov.

HEOSAT kontaktperson er programleder Kjell-Ove Skare.


kjell.ove.skare@spacenorway.no
tlf +47 22 51 00 08

Andre nyheter

Alle nyheter