Om oss

Space Norway er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway har som formål å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet.

Formål

Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighetene, og skal bidra til å nå samfunnets overordnede mål for romvirksomhet gjennom innsats knyttet til romrelatert infrastruktur.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Ofte vil dette være på områder der andre markedsaktører ikke finner grunnlag for en bedriftsøkonomisk satsning, men der vi vurderer det til å være en viktig samfunnsmessig satsning som kan gi lønnsomhet på lang sikt. Space Norway drives på forretningsmessig basis.

Regjeringen sier i sin eierskapsmelding fra 2018 at ”Målet med statens eierskap i Space Norway er å bidra til drift og utvikling av romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskaping basert på romvirksomhet i Norge. Selskapet skal ha effektiv drift”. 

Historie

Rundt 1995 organiserte den private stiftelsen Norsk Romsenter (NRS) sin operative virksomhet i aksjeselskapene Andøya Rakettskytefelt AS, Tromsø Satellittstasjon AS og Norsk Romsenter Eiendom AS (NRSE). Aksjeselskaps-formen bidro til god styring og effektiv ressursutnyttelse. Selskapene hadde handlefrihet og handlekraft til å gjennomføre viktige prosjekter og til å samarbeide med andre på forretningsmessig basis.

NRSE ble av stiftelsen brukt til å få konsolidert nedlesingsaktivitetene i nord (i Tromsø og på Platåberget på Svalbard) i ett selskap: Kongsberg Satellite Services AS (KSAT).

NRSE ble også brukt av stiftelsen som instrument til å få realisert fiberkablene til Svalbard, noe som var en forutsetning for fremtidig utnyttelse av Svalbards konkurranse-fortrinn: Alle satellitter i polare baner kan ses fra Svalbard på hvert omløp.

I denne perioden var det en styrke for norsk romvirksomhet at selskapene i denne perioden ble sett i sammenheng og styrt av stiftelsen NRS.

I 2004 ble Norsk Romsenter – av andre grunner – omgjort til forvaltnings-organ. Dette medførte at også eierskapet til selskapene over til staten. NRS fikk imidlertid fortsatt i oppgave å forvalte eierskapet i selskapene, slik at ting fortsatt kunne ses i sammenheng –  men nå på vegne av staten.

I 2013 skiftet NRSE navn til Space Norway AS, og i januar 2014 overtok Nærings- og fiskeridepartementet selv forvaltningen av selskapet, slik regjeringen hadde foreslått i Prop 1S (2013 – 2014). Selskapsstyringen ble lagt til forskningsavdelingen i departementet.

Historisk har selskapets oppgave vært å utvikle og etablere romrelaterte aktiviteter.

Selskapets styre

Asbjørn Birkeland, styreleder
Nina Frisak, styremedlem
Tore Olaf Rimmereid, styremedlem
Arild Hustad, styremedlem
Hege Flatheim, styremedlem

Linker

Statens eierberetning 2018
St.melding 32 (2013-2014)  mellom himmel og jord